.

Axel lagde fundamentet for vores frihed

KOMMENTAR. 25. april hylder det danske LGBT-miljø vores helte ved den årlige prisuddelingsfest, Danish Rainbow Awards – AXGIL.

torsdag, 16 marts 2017 09:07

Opd. 12.05: Livedækning fra Højesteret afsluttet

Af Kategori Danmark
Out & About rapporterer live fra Højesteret. Out & About rapporterer live fra Højesteret.
Bedøm
(2 Stemmer)

Out & About rapporterer live fra Højesteret fra sagen mod Staten vedrørende indgåelse af kirkelig vielse mellem to af samme køn.

12.05:

Kammeradvokaten har afsluttet sin fremlæggelse, og sagsøgers advokat Nikolaj Nikokajsen afstår fra kommentarer. Der afsiges dom torsdag den 23. marts kl. 12.00.

Out & Abouts livedækning er hermed afsluttet.

11.59:

Kammeradvokaten fastslår igen og igen, at det er regering og Folketinget der har retten til at lovgive vedrørende Folkekirkens anliggender.

Han understreger også, at hvis man som medlem af Folkekirken ikke kan leve med kirkelige vielser af homoseksuelle, så står det én frit for, at finde eller grundlægge et andet trossamfund.

Kammeradvokatens fremlæggelse er betydeligt længere end i Østre Landsret. Det er tyderligt, at man har gravet dybere i paragraffer og andet materiale denne gang. En tabt sag i Hæjesteret kan ikke appelleres og der er utroligt meget på spil for LGBTQ-miljøet.

Sagens vigtighed understreges af, at der er syv dommere på sagen. Det normale er fem, men "I sager om vigtige, principielle spørgsmål deltager dog syv eller flere dommere."

11.49:

Kammeradvokaten er stadig i gang med citater og uddrag for biskoppers og andres holdning til kirkelige vielser af homoseksuelle. Han gennemgår dem én for én. Man må beundre det researcharbejde begge advokater har foretaget.

11.28:

I 1997 afviste et flertal af biskopperne at indføre en kirkelig velsignelse af par af samme køn. I 2017 erklærer et flertal af biskopperne, at de "glæder sig over" muligheden for at vie par af samme køn.

Der kommer masser af gode citater af nyere karakter, som udtrykker positive holdninger fra biskopper angående homoseksuelle ægteskaber i denne periode af fremlæggelsen.

Samlet set giver Kammeadvokatens fremlæggelse et indtryk af stor velvilje blandt et flertal af biskopperne.

Kammeradvokaten gennemgår de enkelte biskoppers holdninger til homoseksuelle ægteskaber. Seks er for, og fire imod. Grønlands biskop tæller man traditionelt ikke med i denne sammenhæng.

11.17:

Et af stridspunkterne i sagen er hvorvidt Folketinget og ministeren har ret til at lovgive på kirkens område. Problemet er, at det ikke er fastslået direkte ved lov, men at er gennem tiderne er oparbejdet en sædvane på området. Der er heller ingen fast procedure vedlovgivning, men tradittion for, at minsteren hører biskopperne i pågældende sager.

Højeserets dommere er i øvrigt fem mænd, og to kvinder. Den ene af disse to er retspræsident, og leder dermed sagen. Seks af dommerne bærer briller... og alle den karakteriskiske vinrøde kappe, mens de to advkater bærer en sort kappe.

Vi er inde i en usædvanlig kedelig del af fremlæggelsen...

11.06:

Statens advokat slår fast, at der IKKE er retsligt grundlag for påstanden om, at Folketinget ikke kan/må lovgive om kirkens indre anliggender. Han fremhæver flereområder hvor der er lovgivet om kirkens indre anliggender siden 1849. Blandt andet vielse af fraskilte og kvindelige præster.

Det er meget der er på spil:

Umiddelbart før retten blev sat talte vi med sagens advokat Sune Fugleholm:

Hvad vil konsekvensen være af et nederlag til Staten i sagen?

Konsekvensen vil være, at lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabets indgåelse mv vil være ugyldig, da ingen står over Grundloven. Dermed vil indgåede ægteskaber principielt være ugyldige, men hvorvidt de vil blive ophævet kan ikke siges. Det vil man tage stilling til efter et eventuelt nederlag.

11.00:

Statens advokat "går i rette" med sin kollega, som har sagt, at retten aldrig har forholdt sig til trosbekendelsen. Det passer ikke. Det har retten i 18-og-noget. Bom!

Vi er ude en juridisk kamp på argumenter ogfortolkninger på højt niveau. Utallige tidligere domme og domspræmisser fremdrages og fortolkes. States advokak virker sikker i sin fremlæggelse. Hans modstander advokat Nikolaj Nikolajsen bider i sin kuglepen...

Sagen må være guf for jurastuderende.

10.53:

Statens advokat gennemgår sin modstanders argumenter, og tilbageviser dem ét efter ét. Der er ofte tale om samme tekst, som de fortoler diametralt modsat.

Han slår blandet fast, at der i Folkekirken er bred enighed om, at homoseksuelle ikke skal dømmes syndig, selvom det fremgår af biblen.

Sjov og lidt overraskende oplevelse i pausen: Højesteret har ét herretoilet, og ét kvinde/handicaptoilet. I køen opstod der under lettere løssluppenn stemning hurtig konsensus om ligestilling, og toiletterne blev benyttet uden hensynstagen til køn af både ældre og unge.

10.28:

Retten holder ti minutters pause, og vi skal forlade lokalet.

10.27:

Han starter med at slå fast, at kirken i Danmark er underlagt Regering og Folketing, samt at vi her i landet har religionsLIGHED.

Han begynder OGSÅ med en historisk gennemgang...

Det ser ud til, at enkelte tilskuere er ved at falde i søvn...

Bilagssamlingen er et indbundet hæfte på cirka fem centimeters tykkelse.

10.22:

Advokat Nikolaj Nikolajsen afslutter sin fremlæggelse med en sidste appel: Sagen har haft principiel karakter og er kompleks, og han anmoder derfor om, at sagsøgerne som privatpersoner IKKE pålægges sagens omkostninger, hvis de skulle tabe.

Sagens omkostninger var 50.000 kr. ved Østre Landsrets dom, som blav pålagt sagsøgerne, da de tabte deres sag.

Statens advokat begynder nu sin fremlæggelse, som han siger vil tage en time...

10.17:

Vi er nået til den Europæiske Menneskerettigheds Konvention. Advokat Nikolaj Nikolajsen, at Højesteret ikke er bundet af konventionen, men beder om, at man forholder sig til denne. Argumentet går på retten til trosfrihed. Det er i en tidligere som anført, at Steten skal være neutral i religiøse anliggender. Det mener advokat Nikolaj Nikolajsen er overtrådt da Folketinget vedtog loven.

Nu citeres Dalai Lama og den kinsesiske stats indblanding i hans forhold som religiøs leder. Eksemplet tjener til at vise hvad statslig indblanding i religiøse anliggender kan medføre. 

Advokat Nikolaj Nikolajsen slår fast, at sagsøgerne påstand er, at den pågældende ægteskabslov er ugyldig. Måske vi nærmer os hans afslutning...

En sjov detalje fra gamle dage i retssalen er indbyggede askebægre i borderne der er reserveret pressen. Der er iøvrigt kun én anden presserepræsentant. En ung fyr, som jeg ikke ved hvor kommer fra.

10.05:

Advokat Nikolaj Nikolajsen gennemgår diverse biskoppers høringssvar i gbindelse med lovgivningen i 2012. Han har naturligvis udvalgt de to biskopper, som "af samvittigheds grunde der relaterer sig til deet religiøse", har nægtet at deltge i udarbejdelsen af det kirkelige vielsesritual.

Han anfører også,at kirken sagtens kunne klare sig uden, og at par af samme køn sagtens kunne blive gift alligevel. Dog kun på rådhuset. Guds velsignelse må vi i følge sagsøgerne ikke få.

Tror jeg lærte i skolen, at "Gud er kærlighed"...

Det er disse smukke omgivelser sagen føres i. Højesterets store sal, og her er som tidligere nævnt fyldt på tilskuerpladserne.

09.54:

Advokat Nikolaj Nikolajsen påpeger, at Højesteret historisk har været yderst tilbageholdende med, at blande sig i Kirkens indre anliggender og religiøse forhold, og har lagt sig op af biskoppernes holdninger.

Det betyder, at man har indskrænket Folketingets magt over Kirken. Advokat Nikolaj Nikolajsen forsøger angiveligt at anskueliggøre, at Folketinet med loven om indgåelse af ægteskab for to af samme køn, har overtrædt denne sædvane.

Har Folketinget overtrådt denne sædvane før spørger advokat Nikolaj Nikolajsen? Ja, i 1947, da Folketinget vedtog at kvinder kunne bliver præster. Dette på trods af hvad Apostlen Paulus havde nedfældet. Han skrev også, at kvinder skal tie i forsamlingern, men dette var dog præget af den tid Paulus levede i...

Der er ikke umiddelbart nogle Grindr-profiler online i retslokalet. Nærmeste er 149 meter væk... Det kunne måske være i Folketingssalen, men det er spekulationer...

09.45:

Hve bestemmer over Folkekirkens ritualer? Advokat Nikolaj Nikolajsen påpeger, at siddende ministre traditionelt har reguleret dette, men at Folketinget hidtil har afstået fra at lovgive på området. Tidligere ministre siden 1849 har være skånsomme med at lovgive om indre kirkelige områder. Reguleringerne er udsted på baggrund af ønsker og rådgivning fra kredsen af biskopper. Dette har gjort adfærden til retsadfærd, og dermed grundlovsrang. I følge advokat Nikolaj Nikolajsen.

Altså: Folketinger har ikke blandet sig i indre kirkelige anliggende siden 1849.

En af dommerne afbryder advokat Nikolaj Nikolajsen: "Jeg har tabt tråden, hvilket bilag omtalte De?" -Man er Des i Højesteret.

09.38:

Vi er nu nået til daværende Kirkeminister Manu Sareen, som, efter sagsøgers mening, har trumlet hen over både Grundlov og kirkens selvbestemmelse. Der noteres flittigt blandt dommerne.

Grundlovens garanti for religionsfrihed påpges. Sagsøgere mener, at denen ret er undertrykt af Statens lovgivning om homoægteskaber i Folkekirken.

Vi kan desværre ikke bringer billeder fra sagen, da det ikke er tilladt, at tage billeder i danske retssale. Heller ikke i gangene udenfor, hvilket flere tilhører fik påtalt af retsbetjentene før sagens start. Deres medbragte lommekameraer måtte ikke bruges.

09.33:

Det er kompliceret - og kedeligt - stof. Masser af årstal, gamle religiøse udtryk og fortolkninger. Advokat Nikoaj Nikolajsen har svært ved at udtale nogle af de gamle knudrede udtryk.

På tilhørspladserne er der stille - som man jo er i retten - men der lyttes intenst, og nikkes bifaldende. Flere sidder med foldede hænder og sænket blik.

09.27:

Advokat Nikolaj Nikolajsen fremlægger historiske eksempler, som underbygger hans påstand. Han forklarer også de syv Højesteretsdommere hvordan man helt tilbage fra middelalderen har studeret jura på unisversiteterne, og hvordan man gennem tiderne har tolket teksterne. Der ses et skævt smil på retspræsidenten.

Vi er nu ved en fortolkning af Grundloven af 1849s betydning for kirkens position i Danmark. Den Danske Folkekirke står over andre trosretninger i følge advokaten. Der gennemgåes historiske trosbekendelser. Blandt anden den Habsburgske, som vi vel alle husker... - Vi fortsætter til Christian IIIs Kongelov.

09.18:

Umiddelbart før retten blev sat talte vi med sagens advokat Sune Fugleholm:

Hvad vil konsekvensen være af et nederlag til Staten i sagen?

Konsekvensen vil være, at lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabets indgåelse mv vil være ugyldig, da ingen står over Grundloven. Dermed vil indgåede ægteskaber principielt være ugyldige, men hvorvidt de vil blive ophævet kan ikke siges. Det vil man tage stilling til efter et eventuelt nederlag.

09.13:

Retten er sat, og det smukke nyklassisiske lokale er fyldt. Der er umidelbat ingen repræsentanter fra LGBTQ-miljøet, og gennemsnitsalderen er omkring 60 år.

Begge parter fastholder deres oprindelige påstande. Sagsøger ved advokat Nikolaj Nikolajsen har begyndt sit indlæg. Han påstår, at sagen IKKE handler om homoseksuelles ret til ægteskab, men om et overgreb mod medlemmer af trosamfund.

Log ind for at skrive kommentarer
Sponsor
 

OAonline.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på vores website, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere om cookies